Reklamační řád
Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného podnikatelem či právnickou osobou od společnosti
Centurion Systems, s.r.o., se sídlem Praha 8, Bínova 529/2, PSČ 182 00
IČ: 27198227
DIČ: CZ27198227
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103788
Adresa pro doručování: Bínova 529/2, 182 00 Praha 8
Telefonní číslo: +420 283 880 018
Kontaktní e-mail: centurion@centurion.cz

1. Odpovědnost prodávajícího za vady
Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:
– má vlastnosti, které byly mezi kupujícím a prodávajícím ujednány, které prodávající popisuje, nebo které mohl kupující očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
– je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
– vyhovuje požadavkům právních předpisů;
– zboží se hodí k účelu, který prodávající uvádí, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;
– za vadu zboží je též považována situace, kdy prodávající dodá kupujícímu jiné zboží, než jaké bylo mezi nimi sjednáno;
– odpovídá jakosti, která byla mezi kupujícím a prodávajícím sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a
– nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva 3. osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.
Prodávající poskytuje záruku za jakost na nepoužité zboží v délce 12 měsíců a na použité zboží v délce max. 6 měsíců, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak. Záruka za jakost je poskytována podle podmínek uvedených na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v servisní smlouvě. Součástí této záruky není servisní zásah v místě instalace zboží.
Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

2. Práva kupujícího z vadného plnění
Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117.
Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; nebo
b) odstranění vady opravou věci; nebo
c) přiměřená sleva z kupní ceny; nebo
d) odstoupení od smlouvy.
Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:
a) odstranění vady; nebo
b) přiměřenou slevu z kupní ceny.
O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího při oznámení vady, jinak o něm rozhodne prodávající. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím.
Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen prodávajícímu doložit, v čem podstatné porušení smlouvy spočívá.
Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat mu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).
Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že kupující nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém jste ji obdržel. To neplatí v případě, že:
a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
b) kupující použil věc ještě před objevením vady;
c) kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
d) kupující věc prodal ještě před objevením vady, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá mu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

3. Nemožnost uplatnění práv z vadného plnění a záruky za jakost
Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil (zejména nedodržením pokynů uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách pro velkoobchod nebo v návodu přiloženém ke zboží).
Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
– opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
– vady způsobené neodbornou instalací zboží kupujícím;
– věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
– vyplývá-li to z povahy věci.
Záruka za jakost se nevztahuje na změnu funkčnosti zboží způsobenou:
– mechanickým nebo živelním poškozením;
– použitím cizích neoriginálních dílů, součástí systému nebo cizích bezpečnostních etiket;
– neodbornou montáží;
– nesprávnou obsluhou;
– přepětím v síti;
– elektromagnetickým rušením v místě instalace.

4. Postup při reklamaci
Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Pro přijímání reklamovaného zboží je určena kontaktní adresa prodávajícího.
Závazný postup při reklamaci:
– pro rychlejší vyřízení může kupující o reklamaci předem informovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně;
– kupující je povinen popsat závadu a/nebo popsat, jak se projevuje;
– reklamované zboží doručí kupující prodávajícímu (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá), přičemž při zasílání je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
– kupující ke zboží přiloží doklad o zakoupení zboží nebo fakturu.
V případě neoprávněné reklamace ze strany kupujícího má prodávající nárok na úhradu nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly (zejména nákladů na posouzení vady).
Kupující nemá nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 22.7.2019