Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené mezi
naší společností
Centurion Systems, s.r.o., se sídlem Praha 8, Bínova 529/2, PSČ 182 00
IČ: 27198227
DIČ: CZ27198227
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103788
Adresa pro doručování: Bínova 529/2, 182 00 Praha 8
Telefonní číslo: +420 724 500 502
Kontaktní e-mail: centurion@centurion.cz
jako prodávajícím
a podnikatelem či právnickou osobou
jako kupujícím
(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).

1. Úvodní ustanovení
1.1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy či další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako „smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní www.centurion.cz (dále jen „webové rozhraní“), telefonicky, nebo e-mailem (dále společně jen jako „prostřednictvím prostředků komunikace na dálku“), případně osobně. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit kupní cenu uvedenou v objednávce.
1.2. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezme.
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem, Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
1.4. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém nebo v anglickém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém nebo v anglickém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.
1.5. Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby.
1.6. Zasláním objednávky, případně podpisem smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.

2. Objednávka a uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku
2.1. Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby se kupující registroval na webovém rozhraní v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, aby odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.
2.2. Ceny zboží uvedené na webovém rozhraní jsou platné pouze pro objednávání zboží prostřednictvím webového rozhraní. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.
2.3. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy, kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu) a případný požadavek na instalaci, seřízení a montáž zboží. Kupující je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného identifikačního čísla do objednávky.
2.4. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.
2.5. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude kupujícímu zaslána faktura či zálohová faktura nebo kdy bude kupujícím uhrazena celá kupní cena.
2.6. Prodávající si vyhrazuje právo změny technických parametrů zboží uvedených na webovém rozhraní.
2.7. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50 % z ceny zboží.

3. Dodací podmínky
3.1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návody k použití, certifikáty a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém nebo v anglickém jazyce.
3.2. Zboží bude kupujícímu zasláno na adresu určenou kupujícím. Na základě dohody smluvních stran si může kupující zboží vyzvednout i osobně – podmínky osobního odběru budou domluveny individuálně. Cenu dopravy je povinen hradit kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci (v případě zaslání zboží na adresu určenou kupujícím), případně kupujícímu (v případě osobního odběru). Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
3.3. Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.
3.4. Neprodleně po převzetí zboží (případně jeho instalaci, seřízení a montáži) je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží (případně jeho instalace, seřízení a montáže). Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.
3.5. Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši.
3.6. Prodávající se zavazuje provést instalaci, seřízení a montáž objednaného zboží, pokud je tak uvedeno ve smlouvě, a to dohodnutým způsobem. Kupující se zavazuje zajistit připravenost prostoru k instalaci, vyvinout veškerou potřebnou součinnost a převzít instalaci, seřízení a montáž zboží i s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání zboží funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Pokud kupující v procesu objednávání nezvolí možnost instalace, seřízení a montáže objednaného zboží prodávajícím, prohlašuje a odpovídá za to, že je schopen sám zboží odborně instalovat a seřídit.
3.7. Kupující bere na vědomí, že:
- šíře průchodů jsou orientační a mohou být změněny podle úrovně elektromagnetického rušení v místě instalace;
- detekce systémů na ochranu zboží může (ale nemusí) být ovlivněna elektromagnetickým rušením v místě instalace, velkými kovovými předměty, silovými kabely, některými typy monitorů, zářivek, napájecích zdrojů, elektromotorů;
- etikety systémů na ochranu zboží mohou být odstíněny vodivými předměty; úroveň odstínění závisí na vlastnostech vodivého předmětu, použité technologii systému a na typu použité etikety.
Kupující se zavazuje respektovat doporučení techniků prodávajícího ohledně umístění systému.
3.8. Magnetické uvolňovače pevných etiket jsou dodávány pouze jako součást bezpečnostního systému ochrany zboží. Kupující je povinen zajistit, aby byly magnetické uvolňovače vždy připevněny k pultu tak, aby nemohlo dojít k jejich odcizení. Kupující je povinen na vyžádání prodávajícího podepsat prohlášení o použití a umístění uvolňovače a poskytnout fotodokumentaci umístění uvolňovače.

4. Platební podmínky
4.1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží včetně nákladů na dodání prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:
- v hotovosti při zaslání zboží na dobírku;
- bezhotovostně před dodáním zboží online platební kartou prostřednictvím platební brány Gopay;
- bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě zálohové faktury;
- bezhotovostně po dodání zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě daňového dokladu (faktury) v době splatnosti uvedené na faktuře.
Prodávající je oprávněn neumožnit placení celé nebo části kupní ceny po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží společně s dodacím listem.
4.2. Prodávající je plátcem DPH. K ceně ne/bude připočtena DPH dle platných právních předpisů v závislosti na daňové oblasti kupujícího a platnosti registrace DPH kupujícího dle rejstříku VIES. Kupujícímu v České republice je účtována částka s DPH. Kupujícímu v Evropské Unii s platnou registrací DPH dle rejstříku VIES je účtována částka bez DPH. Kupujícímu v Evropské Unii bez platné registrace DPH dle rejstříku VIES je účtována částka s DPH. Kupujícímu mimo Evropskou Unii je účtována částka bez DPH.
4.3. Při platbě v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do čtrnácti dnů od přijetí objednávky, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.4. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.
4.5. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů kupujícího.
4.6. Platba zboží je možná v českých korunách (CZK), eurech (EUR), britských librách (GBP), amerických dolarech (USD) nebo polských zlotých (PLN).

5. Odstoupení od smlouvy
5.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží nebo dopustí-li se kupující jiného porušení této smlouvy (zejména pokud neposkytne součinnost dle těchto obchodních podmínek nebo dle požadavků prodávajícího).
5.2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů, zejména poruší-li prodávající podstatným způsobem smlouvu.
5.3. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.
5.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5.5. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.
5.6. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je prodávající oprávněn odmontovat a odvézt dodané zboží. Pokud bylo odstoupení způsobeno důvody na straně kupujícího, má prodávající právo požadovat po kupujícím úhradu nákladu spojených s demontáží a odvozem zboží.
5.7. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu (nebo její část), která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím, a to do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

6. Práva z vadného plnění
6.1. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.
6.2. Kupující je povinen zajistit bezpečný provoz a vzájemnou kompatibilitu zboží s jinými přístroji. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s porušením této povinnosti.
6.3. Prodávající neodpovídá za škody způsobené zbožím na základě jeho neodborné instalace, seřízení a montáže. Prodávající dále neodpovídá za jakékoliv škody způsobené krádežemi či loupežemi v prodejně.
6.4. V případě dovození odpovědnosti prodávajícího za škodu bude kupujícímu přiznána náhrada škody maximálně ve výši kupní ceny zboží.

7. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího
7.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:
- uchovávat jako důvěrné;
- neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;
- nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
- nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
7.2. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím.

8. Registrace na webovém rozhraní
8.1. Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu má povinnost kupující uchovávat v tajnosti. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.
Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může prodávající bez náhrady zrušit. V případě změn v údajích kupujícího doporučuje prodávající provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.
8.2. Prostřednictvím uživatelského účtu může kupující především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.
8.3. Vezměte na vědomí, že prodávající má právo uživatelský účet kupujícího bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím účtu kupujícího dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

9. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní
9.1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem prodávajícího nebo právy dalších osob. Obsah kupující nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu prodávajícího či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.
Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
9.2. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní kupující nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.
Pokud se při užívání webového rozhraní dopustí kupující jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je prodávající oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit kupujícího přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je kupující dále povinni uhradit prodávajícímu škodu, která jednáním kupujícího dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.
Prodávající upozorňuje na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se v otázkách neupravených smlouvou nebo těmito podmínkami řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají jako rozhodné české právo (s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).
10.2. V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, prodávající zajišťuje bezplatné převzetí zboží zakoupeného kupujícím, které je svou povahou elektrozařízením (dále jen „zpětný odběr“). Zpětný odběr je možné provést odevzdáním použitého elektrozařízení na kontaktní adrese prodávajícího. Kupující před odevzdáním použitého elektrozařízení kontaktuje prodávajícího.
10.3. Případné spory ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány soudy České republiky, přičemž místní příslušnost se bude řídit vždy podle sídla prodávajícího.
10.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 22.7.2019.